Menu

0312 4403330

info@laborlab.com.tr

İK Süreç Yönetimi

AnasayfaİK Süreç Yönetimi
AnasayfaİK Süreç Yönetimi

 

Kurumların/şirketlerin performansı ve verimliliği İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının etkinliği ile doğrudan ilişkilidir. LaborLab,  insan kaynakları fonksiyonlarına yönelik olarak şirketlere özel sistemler kurar. Söz konusu sistemler bütüncül ve birbirini tamamlayan süreçlerden meydana gelmektedir. Tarafımızca sunulan İK süreç yönetimi hizmetleri aşağıda sıralanmıştır;

* İş analizlerinin yapılması
* Görev/iş tanımlarının hazırlanması
* Organizasyon şemasının oluşturulması
* Çalışan memnuniyeti anketi uygulanması
* Oryantasyon programının oluşturulması
* Ücretlendirme sisteminin kurulması
* Kariyer planlama sisteminin kurulması
* Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması
* İK yönetmeliğinin ve prosedürlerinin hazırlanması
* Kurum kültürü analizi yapılması

* İnsan kaynakları endüstrisi danışmanlık hizmetlerinden memnun değil misiniz?

* İşe alım ve çalışanların eğitimi konularında yeni bir vizyona mı ihtiyaç duyuyorsunuz?

* İK yönetimine ilişkin şirket stratejinizi geliştirmek mi istiyorsunuz?

* Personel iç yönetmeliklerinin hazırlanması ve güncellenmesi konusunda profesyonel desteğe mi ihtiyacınız var?  

* Performans değerlendirmelerinde yeni yaklaşımlara mı ihtiyaç duyuyorsunuz?

* İnsan kaynakları endüstrisinin yetkinlik modellerindeki değişimi yakalamak istiyor musunuz?

* Kurumsal kimlik çalışmalarıyla şirketinizin görünürlüğünü artırmak ister misiniz?

* Ücret araştırması, yasal mevzuatın takibi ve özlük işlemlerinin yürütülmesi gibi konularda destek mi istiyorsunuz?

* Şirketinizin küçülme kararı alması gibi durumlarda uygulanacak personel politikası konusunda danışmanlığa ihtiyaç duyuyor musunuz?

LaborLab, yetkin ve profesyonel kadrosuyla size destek olmaya hazır.


İş analizi, belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı olarak tanımlanıp incelenmesi sürecidir.

İş analizi, kurumların/şirketlerin bünyesinde yer alan ve birbirinden farklı tüm işlerle ilgili bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve örgütlendirilmesidir. Analiz; gözlem, mülakat, anket gibi metotların, LaborLab uzmanlığı ile desteklenmesi ile yapılır.

İş analizi bilgileri; organizasyon şemasının oluşturulması, iş gücü planlaması, araç-gereç dizaynı, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve performans değerleme gibi alanlarda kullanılır.

LaborLab tarafından hazırlanan iş analizleri aşağıdaki sorulara cevap verir;

* Çalışanın yaptığı iş nedir?

* Çalışan işi hangi teknik ve yöntemlerle yapıyor?

*  Çalışan hangi makine, alet, donanım ve teçhizatı kullanıyor?

* Çalışanın yaptığı iş sonrasında sağlanan çıktılar nelerdir? (Ürün, hizmet)

* Çalışanın kendisinden yapması beklenen bu işi normal bir düzeyde yerine getirebilmesi için ne tür yetenek, bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekiyor?

*İşin içerdiği tehlikeler nelerdir?
Görev tanımı, şirket içerisinde çalışanların kimlere bağlı olduğu, görevi, sorumluluğu, yetkileri ve gerekli niteliklerini içeren belirli bir formatta hazırlanmış dokümana verilen isimdir.

Görev tanımları, bir işin gerektirdiği görevlerin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için çalışanların sahip olması gereken özellikleri içerir. Çalışanlardan daha iyi verim alabilmek ve çalışanlara doğru yön verebilmek için hazırlanmış planlardır.

Görev tanımları aşağıdakileri kapsar;


* Pozisyonun kimlik bilgileri,

* Pozisyonun tanımı, kurumsal rolü,

* Sorumluluk alanları,

* Yetkinlikleri

* Gerekli nitelikler
Organizasyon şeması kısaca, şirketlerdeki hiyerarşik yapının bir diyagramıdır.

Organizasyon şeması hazırlanırken; şirket içi iletişim kanalları, yetki dağılımı, görev ve sorumluluklar açık ve net bir şekilde belirlenir.

Şemanın hazırlık aşamasında öncelikle kurumsal yapının analizi ve mevcut durum değerlendirmesi yapılır. Bunun için öncelikle aşağıdaki sorulara cevap aranır:

* Şirketin misyonu ve vizyonu nedir?

*Şirket ne iş yapmaktadır?  Bu işleri nasıl ve kimlerle yapmaktadır?

*Söz konusu işlerin birbirleri ile ilişkisi nedir?

*Bu işlerden elde edilen çıktılar nelerdir?

*Kimlere, ne gibi faydalar sağlanmaktadır?

Doğru ve gerçekçi şemalar, yönetimlerin ve şirketlerin performansını doğrudan etkilemektedir. Doğru bir organizasyon şeması oluşturmak, şirketin yönetim, liderlik ve organizasyon kapasitesinin önemli bir bileşenidir. Bu nedenle ciddiyetle ele alınmalı ve arka planında son derece somut analiz ve değerlendirmeler barındırdığı göz önünde tutulmalıdır.
Şirketler, çalışan memnuniyet anketleri aracılığıyla, çalışanlarının görev ve sorumluluklarından, çalışma ortamından, yöneticilerle deneyimlerinden ve sunulan sosyal haklardan memnuniyet düzeylerini ölçebilmekte, kariyer hedefleri ve eğitim ihtiyaçları gibi konularda bilgi edinebilmektedir.

Şirketlerin başarısındaki en büyük payın, motivasyonu yüksek çalışanlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, çalışan memnuniyet anketlerinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz düzenli anketlerle çalışan bağlılığını ölçüyor, olası sorunların önceden tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına destek oluyoruz.
Kariyer planlaması; bireyin kişisel hedefleriyle şirketin geleceğe yönelik hedefleri arasında eşgüdüm sağlanarak, işini daha iyi yapabilmesi için yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ileride üstlenebileceği pozisyonlar için gerekli olan yeterliliklerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Kariyer Planlama Sistemi, kurum çalışanlarının kendisi ve çevresi ile ilgili farkındalığını artırarak, yetenek ve ilgilerini analiz etmelerine yardımcı olmak üzere; kariyer amaçlarının belirlenmesi, kariyer geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve çalışanların beklentileri ile şirket gereksinimlerini dengelemeye yönelik olarak oluşturulur.

Planlama aşamasında;

* Şirket bünyesindeki istihdam ve yükseltme ile ilgili personel politikalarının incelenmesi,

* Şirket organizasyon yapısının,  sunulan kariyer olanakları bakımından irdelenmesi,

* Şirket yönetiminin mutabakatıyla, kariyer planlaması ile ilgili insan kaynakları yönetim politikalarının oluşturulması

süreçleri gerçekleştirilir.
Çalışanların potansiyelini, yeteneklerini ve davranışlarını sistematik olarak ölçen Performans Değerlendirme Sistemleri, şirket hedefleri ile çalışanların bireysel hedefleri arasında paralelliğin sağlanmasına katkı sağlar.

Objektif yöntemler doğrultusunda çalışanların performanslarını ölçüyor, hazırladığımız raporla; ücret standartlarının saptanmasına, verimin ve iş tatmininin ölçülmesine, terfilerin belirlenmesine, eğitim ihtiyaçlarının saptanmasına, yeteneklerin fark edilmesine, dolayısıyla performansın artmasına katkı sağlıyoruz.
*  Çalışma barışının sağlandığı bir ortam, yüksek motivasyonlu çalışanlar ve başarılı şirketler için,  çalışanlarınızın hakları, sorumlulukları, çalışma şartlarının genel ilkeleri ile iş yerinin temel normlarına uygun olarak yönetmelik ve prosedürler oluşturmaktayız.
 
* Şirket yönetimi ile iş birliği içinde hazırladığımız söz konusu yazılı belgeler, şirketteki tüm sorumluluk ve yetki alanlarını, iş akışı aşamalarını, ilgili ve gerekli tüm sözleşmeleri ve bunlarla ilgili hak ve yükümlülükleri kapsamaktadır.
* Şirketlerin başarısı donanımlı, nitelikli çalışanların yaratacağı enerji ve katma değerle doğru orantılıdır.

* Kurumsal performansınızı yükseltmek için eğitim ve gelişim programlarımızla bireysel yetkinliklerin ve ekip başarısının artırılmasına katkı sağlayabilecek eğitsel çözümler üretiyoruz.

* Profesyonel eğitimci kadromuz tarafından hazırlanan eğitim programlarının kapsam ve içerikleri, talep ve ihtiyaçlarınız göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir.
Ücretlendirme sistemlerini doğru stratejiler üzerine kuran şirketler, memnuniyeti ve performansı yüksek çalışanlara sahip olurlar. Ücretlendirmenin iyi kurgulanması, şirketin başarısı açısından en önemli itici güçlerdendir.

* Adil ve objektif bir ücret sistemi, şirket içi dinamikler, organizasyon şemasına bağlı görevlendirmeler ve performans değerlendirme sistemine uygun şekilde ‘’yapısal’’ hale getirilir.

* Sosyal haklar, prim sistemi vb. ücrete ilişkin ödemeler de ‘’ücretlendirme sistemi’’ içerisinde belirlenir.